SFS 2000:248 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2000:248 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
000248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels

att i 10 kap. 22 § och i rubriken närmast före 10 kap. 22 § orden ⬝fas-

tighetsboken eller tomträttsboken⬝ respektive ordet ⬝fastighetsboken⬝ skall
bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝,

dels

att 6 kap. 20 § och 10 kap. 23 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

20 §

När en fråga har väckts om tillämpning av 19 §, skall kommunen ge-

nast anmäla detta till lantmäterimyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets allmänna del. �verlåtelse av mark, som sker efter det att sådan an-
mälan har inkommit, inverkar inte på den bedömning som skall ske enligt
19 § andra stycket.

10 kap.

23 §

�&terkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt

22 §, skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndighe-
ten för borttagande av anteckningen. Har ett antecknat föreläggande eller
förbud upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla, eller
har föreläggandet följts, skall byggnadsnämnden, så snart nämnden har fått
vetskap om detta, anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för bort-
tagande av anteckningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2000:248

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.