SFS 2005:252 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:252 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
050252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen

(1987:10) skall införas en ny paragraf, 16 kap. 3 §, av följande lydelse.

16 kap.

3 §

2

Om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande ne-

gativa effekter på miljön eller egendom och om det behövs för att åtgärder
som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt skall kunna vidtas, får re-
geringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från

1. krav på beaktande av allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse

enligt 2 kap.,

2. krav på byggnader, andra anläggningar, tomter, allmänna platser och

områden för andra anläggningar än byggnader enligt 3 kap.,

3. krav på en åtgärds förenlighet med detaljplan eller områdesbestämmel-

ser enligt 5 kap. 36 § andra stycket,

4. krav på bygglov, rivningslov och marklov enligt 8 kap., samt
5. bestämmelserna i 9 kap. om byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Föreskrifter som meddelas med

stöd av 16 kap. 3 § får avse tid från och med den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2004/05:106, bet. 2004/05:BoU8, rskr. 2004/05:215.

2 Tidigare 3 § upphävd genom 1994:852.

SFS 2005:252

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.