SFS 1998:805 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1998:805 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
980805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 1 och 10 §§ samt 11 kap. 1 §

plan- och bygglagen (1987:10)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med

hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tillta-
lande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsver-
kan.

10 §

3

�ndringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens ka-

raktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

11 kap.

1 §

Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i

denna lag skall nämnden

1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande

stads- och landskapsmiljö,

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och

dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om plan-
läggning, byggande och fastighetsbildning,

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete

och intressen berör nämndens verksamhet,

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade

föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla

och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens före-
skrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

1

Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1994:852.

SFS 1998:805

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:805

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.