SFS 2021:752 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2021:752 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2021-752.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 4 kap. 33 §, 5 kap. 3, 5, 8, 11 e, 21, 32 och 39 §§ och 13 kap. 4 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 5 a och 5 b §§, av

följande lydelse.

4 kap.
33 §
2 Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av

1. planeringsförutsättningarna,
2. planens syfte,
3. hur planen är avsedd att genomföras,
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med

hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser,

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör

det och skälen för avvikelsen, och

6. om något av de underlag som avses i 5 kap. 8 § har tagits fram av en

enskild, vilket underlag det i så fall är och vem som har tagit fram det.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för

att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska,

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konse-
kvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera
sådana avtal.

5 kap.
3 §
En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskriv-
ning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta
som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en

beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

1 Prop. 2020/21:131, bet. 2020/21:CU22, rskr. 2020/21:406.
2 Senaste lydelse 2015:668.

SFS

2021:752

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

SFS

2021:752

2

Om den som gör begäran vill få besked om vilket planeringsunderlag som

kan behövas vid planläggningen och ha möjlighet att begära ett sådant
yttrande från länsstyrelsen som avses i 5 b § första stycket, ska även det
anges i begäran.

5 §3 Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en
planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i plan-

beskedet

1. ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning

kommer att

a) inledas, och
b) ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en

detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser, och

2. redovisa vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas vid plan-

läggningen, om den som har gjort begäran om planbesked vill få besked om
det.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i

planbeskedet ange skälen för det.

5 a § Om den som har gjort begäran om planbesked vill ha möjlighet att
begära ett yttrande från länsstyrelsen enligt 5 b § första stycket, får kommunen
i planbeskedet medge det.

Ett medgivande förutsätter att länsstyrelsens yttrande kan antas främja

planläggningen.

Medgivandet gäller till den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens

bedömning kommer att inledas enligt 5 § andra stycket 1 a, om kommunen
inte bestämmer annat i planbeskedet.

5 b § Länsstyrelsen ska yttra sig över vilket planeringsunderlag som sanno-
likt kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt
22 §, om den som har fått ett medgivande enligt 5 a § begär det.

Länsstyrelsen ska skicka sitt yttrande till kommunen och den som har fått

medgivandet.

8 § I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är uppenbart
onödigt, finnas en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet (grund-
kartor) och en fastighetsförteckning. Vidare ska det planeringsunderlag som
behövs finnas.

Underlagen enligt första stycket får tas fram av kommunen eller av annan.

11 e §4 Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt
för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att de grundkartor
och den fastighetsförteckning som avses i 8 § och det program som avses i
10 § finns tillgängliga, liksom det planeringsunderlag som kommunen anser
har betydelse för bedömningen av förslaget.

3 Senaste lydelse 2011:335.
4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2020:76.

background image

SFS

2021:752

3

21 §5 Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt
för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att de grundkartor
och den fastighetsförteckning som avses i 8 §, det program som avses i 10 §
och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgängliga, liksom det
planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av
förslaget.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har sam-

ordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet
enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra
ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där.

32 §6 När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunen

1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen fick laga kraft och,

om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det
datum då förordnandet meddelades,

2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighets-

förteckningen enligt 8 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och

3. med en kungörelse på det sätt som anges i 11 d § eller med ett skriftligt

meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning
enligt 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 kap. 12 § kan
ha motsvarande rätt till ersättning samt i underrättelsen upplysa om inne-
hållet i 15 kap. 5 §.

39 §7 I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva
områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag
till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § förutom i den del som avser
grundkartor, 9, 10 och 11 §§, 11 c § första stycket, 11 d�15, 17, 18, 19 och
20 §§, 21 § första stycket, 22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24, 25, 27, 29
och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33�35 och 38 §§. Vid tillämpningen ska det som
sägs om detaljplan avse områdesbestämmelserna.

13 kap.
4 §
8 Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas:

1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,
2. beslut enligt 5 kap. 5 b § om vilket planeringsunderlag som sannolikt

kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt
5 kap. 22 §,

3. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens beslut,

eller

4. beslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna också

ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område eller att
ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning har
avslutats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser i 4 kap. 33 § gäller fortfarande för ärenden om

detaljplaner som har påbörjats före den 1 augusti 2021 och mål och ärenden
som avser överklagande och överprövning av sådana detaljplaner till dess
målet eller ärendet är slutligt avgjort.

5 Senaste lydelse 2014:900.
6 Senaste lydelse 2020:76.
7 Senaste lydelse 2020:76.
8 Senaste lydelse 2020:76.

background image

SFS

2021:752

4

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.