SFS 2002:519 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

020519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2

orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot

”Krisberedskapsmyndigheten”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU 10, rskr. 2001/02:261.

2

Senaste lydelse av 13 kap. 7 § 1994:852.

SFS 2002:519

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.