SFS 2021:785 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2021:785 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2021-785.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)3

dels att 5 kap. 11 e § ska upphävas,
dels
att nuvarande 5 kap. 29 och 30 §§ ska betecknas 5 kap. 30 och 31 §§,
dels att 4 kap. 2, 33 b och 34 §§, 5 kap. 7, 7 a, 10, 11 a, 11 b, 11 d, 13, 18,

19, 21, 23, 24, den nya 31, 33�35 och 39 §§, 13 kap. 2 och 12 §§ och 16 kap.
1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 7 § ska lyda ⬝Föreskrifter om

bygglov och förhandsbesked⬝,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 29 och 38 d §§ och 16 kap.

7 a §, och närmast före 5 kap. 38 d § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
2 §
4 Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk,

om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller
inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena
i övrigt,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena
i övrigt,

3. en åtgärd som kräver bygglov,
a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den

vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga

� ett industriområde,
� ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbygg-

nadsprojekt,

� en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,

1 Prop. 2020/21:174, bet. 2020/21:CU24, rskr. 2020/21:408.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning
av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/52/EU.
3 Senaste lydelse av
5 kap. 11 e § 2021:752
5 kap. 29 § 2019:949.
4 Senaste lydelse 2018:1325.

SFS

2021:785

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

SFS

2

� en hamn för fritidsbåtar,
� ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför

sammanhållen bebyggelse,

� en campingplats,
� en nöjespark, eller
� en djurpark, och
b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket

kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.
4 a §, och

a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande,
eller

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, och

5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som

omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med

stöd av 16 kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhands-
besked.

33 b §5 Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut
som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket, ska skälen för bedömningen i den
frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4.

34 §6 Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som
avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket eller föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 §
första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer
av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35 § 1�7, 36, 37 och

43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
att anlägga

1. ett industriområde,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stads-

byggnadsprojekt,

3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför

sammanhållen bebyggelse,

6. en campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.


5 Senaste lydelse 2020:76.
6 Senaste lydelse 2020:76.

2021:785

background image

SFS

3

5 kap.
7 §
7 Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 c §
första stycket, 11 d och 17 §§, 18 § andra och tredje styckena samt 25 § för
en detaljplan som

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens gransknings-

yttrande enligt 3 kap. 16 §,

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,

eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Det utökade planförfarandet ska även tillämpas om den del av översikts-

planen som har betydelse för planförslaget inte är aktuell enligt 3 kap. 25 §
när ärendet påbörjas.

7 a §8 Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i
11 c § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § tredje stycket och 23 § andra stycket
för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller

1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller

2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga

om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell
enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.

10 § För att underlätta detaljplanearbetet får kommunen ange planens
utgångspunkter och mål i ett särskilt program.

11 a §9 Inom ramen för ett samråd enligt 11 § om ett program enligt 10 §
eller ett planförslag ska kommunen undersöka om genomförandet av detalj-
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska
ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som reger-
ingen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Om planen medger ett sådant ianspråktagande som avses i 4 kap. 34 §

andra stycket, ska kommunen vid sin bedömning av om genomförandet av
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan dessutom ta hänsyn
till det som anges i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
16 kap. 1 § 2 b.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på

det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena
miljöbalken.

Kraven enligt första�tredje styckena gäller inte om frågan om betydande

miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken eller om planen omfattas av undantaget i
6 kap. 3 § andra stycket 1 samma balk.7 Senaste lydelse 2020:76.
8 Senaste lydelse 2020:76.
9 Senaste lydelse 2020:76.

2021:785

background image

SFS

4

11 b §10 Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betyd-
ande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för ett samråd enligt 11 §
om ett planförslag även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9
och 10 §§ miljöbalken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda
av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda
med länsstyrelsen.

11 d §11 En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras
in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå

1. att kommunen har tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva

en detaljplan,

2. vilket område detaljplanen avser och planens huvudsakliga innehåll,
3. om förslaget avviker från översiktsplanen,
4. om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan,

5. om samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken,
6. när, var och på vilket sätt förslaget och det underlag som kommunen

ska tillhandahålla enligt detta kapitel finns tillgängliga och hur lång sam-
rådstiden är,

7. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under

samrådstiden,

8. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
9. tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant möte kommer att

anordnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och

ärenden hos myndighet m.m.

13 §12 Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa
förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och
hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att
redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppen-
bart obehövligt.

Kommunen ska i förekommande fall även redovisa
1. en grundkarta enligt 8 §,
2. en fastighetsförteckning enligt 8 §,
3. ett program enligt 10 §,
4. det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar

och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av
ett eller flera sådana avtal, och

5. sådana synpunkter på omfattningen eller detaljeringsgraden av redo-

visningen av miljökonsekvenserna som kommunen har fått under ett avgräns-
ningssamråd.

Den information som kommunen är skyldig att redovisa enligt denna

paragraf ska, med undantag av fastighetsförteckningen, finnas tillgänglig på
kommunens webbplats under samrådet.

Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig enligt denna

paragraf gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan
författning.

10 Senaste lydelse 2020:76.
11 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2020:76.
12 Senaste lydelse 2015:668.

2021:785

background image

SFS

5

18 §13 När samrådet enligt 11�17 §§ är klart ska kommunen i en under-
rättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid
(granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har
godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare,

om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i
7 § första stycket 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor
och för ett sådant planförslag som avses i 7 § första stycket 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett

sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det
sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse
granskningstid.

19 §14 En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla.
Av underrättelsen ska det framgå

1. att kommunen har tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva

en detaljplan,

2. vilket område detaljplanen avser och planens huvudsakliga innehåll,
3. om förslaget avviker från översiktsplanen,
4. om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan,

5. om samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken,
6. när, var och på vilket sätt förslaget och det underlag som kommunen

ska tillhandahålla enligt detta kapitel finns tillgängliga för granskning och hur
lång granskningstiden är,

7. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under

granskningstiden,

8. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas,
9. tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant möte kommer att

anordnas, och

10. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon

skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
planen.

21 §15 Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt
för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att de grundkartor
och den fastighetsförteckning som avses i 8 §, det program som avses i 10 §
och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgängliga, liksom det
planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av
förslaget. Kommunen ska hålla informationen, med undantag av fastighets-
förteckningen, tillgänglig på sin webbplats under granskningstiden.

Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag

eller annan författning.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har sam-

ordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet
enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra
ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där.


13 Senaste lydelse 2020:76.
14 Senaste lydelse 2017:761.
15 Senaste lydelse 2021:752.

2021:785

background image

SFS

6

23 §16 Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande.
Det ska innehålla

1. en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under

granskningstiden,

2. en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna,

och

3. information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta

under planförfarandet.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har sam-

ordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla
de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet och har
betydelse för detaljplaneprövningen.

24 § Kommunen ska så snart som möjligt

1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var

granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och

2. skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns

tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga

handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under
minst tre veckor. Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle
strida mot lag eller annan författning.

29 § När detaljplanen har antagits ska kommunen

1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagan-

det tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad
den som vill överklaga beslutet måste göra, och

2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredo-

görelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet till-
gängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag

som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på
kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning

det skulle strida mot lag eller annan författning.

31 § Meddelandet enligt 30 § ska skickas senast dagen efter det att
justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på
kommunens anslagstavla.

33 § Ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § som ska skickas till en sam-
fällighet får skickas till

1. en ledamot av den styrelse som finns för samfälligheten,
2. den som är utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, eller
3. om det inte finns någon styrelse eller förvaltare, någon av samfällig-

hetens delägare för att hållas tillgänglig för de andra delägarna.

34 § Ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § som ska skickas till en bostads-
rättshavare som saknar känd adress, får i stället skickas till en ledamot av
styrelsen för bostadsrättsföreningen.


16 Senaste lydelse 2014:900.

2021:785

background image

SFS

7

35 § Om ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § ska skickas till ett stort
antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare, och det
skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med
hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem,
får kommunen

1. om meddelandet är ett sådant som avses i 20 §, låta bli att skicka det

enligt 20 § 1, och

2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 30 §, i stället för att

skicka det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens
anslagstavla och

a) föra in det i en ortstidning, eller
b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är

berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

Om kungörelsen avser ett meddelande enligt 30 §, ska det av kungörelsen

framgå vilket beslut som meddelandet avser, när beslutet tillkännagavs och
vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om kungörelsen förs in i en
ortstidning, ska det ske samma dag som beslutet tillkännages.

Beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan
38 d §
Ett beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska inne-
hålla de huvudsakliga skälen för beslutet.

39 §17 I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva
områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag
till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § förutom i den del som avser
grundkartor, 9, 10 och 11 §§, 11 c § första stycket, 11 d�15, 17, 18, 19 och
20 §§, 21 § första och andra styckena, 22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24,
25, 27, 29�31 §§, 32 § 1 och 2, 33�35 och 38 §§. Vid tillämpningen ska det
som sägs om detaljplan avse områdesbestämmelserna.

13 kap.
2 §
18 Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de
avser

1. avbrytande av ett planarbete,
2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller

slutsamråd,

7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestäm-

melser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol fram-

går av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om

huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt.17 Senaste lydelse 2021:752.
18 Senaste lydelse 2020:76.

2021:785

background image

SFS

8

12 § En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap.
13 § miljöbalken får överklaga

1. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet
får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket denna
lag, och

2. ett beslut att ge bygglov eller positivt förhandsbesked för en åtgärd som

anges i 4 kap. 2 § första stycket 3 a och som ska föregås av en bedömning
av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte beslut som rör

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller För-
svarets radioanstalt.

16 kap.
1 §
19 Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att åtgärder som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a i vissa fall inte ska

antas medföra en betydande miljöpåverkan,

2. när det kan antas medföra en betydande miljöpåverkan att
a) vidta en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3, eller
b) genomföra en detaljplan på grund av ett sådant ianspråktagande som

avses i 4 kap. 34 § andra stycket, och

3. undantag från kommunens skyldighet enligt 5 kap. 32 eller 39 § att

skicka handlingar om detaljplaner eller områdesbestämmelser till länsstyrel-
sen.

7 a § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter
som en ansökan om lov eller förhandsbesked avseende en åtgärd enligt 4 kap.
2 § första stycket 3 a ska innehålla för att åtgärdens miljöpåverkan ska kunna
bedömas.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att ett beslut om lov eller

förhandsbesked avseende en åtgärd enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a ska
innehålla en redovisning av de skäl som medför att åtgärden kan antas eller
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser, förutom 4 kap. 34 §, 13 kap. 12 § och 16 kap. 1 §,

gäller fortfarande för ärenden om detaljplaner och områdesbestämmelser som
har påbörjats före ikraftträdandet samt för mål och ärenden som avser över-
klagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser, till dess
målet eller ärendet är slutligt avgjort.

3. �ldre bestämmelser, förutom 4 kap. 2 §, 13 kap. 12 § och 16 kap. 7 a §,

gäller fortfarande för ärenden om bygglov eller förhandsbesked där ansökan
har kommit in till byggnadsnämnden före ikraftträdandet samt för mål och
ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana mål och
ärenden, till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Johan Ndure

(Finansdepartementet)19 Senaste lydelse 2020:76.

2021:785

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.