SFS 2021:788 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2021:788 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2021-788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

10 kap.
34 §
Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera
åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder,
att byggnadsverket får tas i bruk, om

1.

byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet,

kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är upp-
fyllda,

2.

byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt

lagen (2021:

787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt

att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och

3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407.

SFS

2021:788

Publicerad
den

7 juli 2021

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.