SFS 2004:551 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

040551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 7 och 12 §§ plan- och bygg-

lagen (1987:10) skall ha följande lydelse.

9 kap.

7 §

2 När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skynd-

samt kalla till samråd (byggsamråd), om det inte är uppenbart obehövligt.
Till byggsamrådet skall byggherren, den som enligt 13 § anmälts som kvali-
tetsansvarig och andra som bestäms av nämnden kallas. Vid behov skall
även Arbetsmiljöverket kallas. Om det krävs en sådan byggfelsförsäkring el-
ler ett sådant färdigställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om bygg-
felsförsäkring m.m., skall byggnadsnämnden bereda försäkringsgivaren res-
pektive den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att närvara vid
samrådet.

Om byggnadsnämnden funnit byggsamråd obehövligt, skall nämnden

meddela byggherren detta utan oskäligt dröjsmål och samtidigt lämna så-
dana upplysningar som avses i 8 § tredje stycket.

Byggsamråd skall alltid hållas när en byggherre begär det.

12 §

3 Om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigstäl-

landeskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., får
byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om försäkringen respektive fär-
digställandeskyddet har visats upp för byggnadsnämnden. Motsvarande gäl-
ler, om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 6 kap. 8 § lagen
(1994:1720) om civilt försvar.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte

påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas

om en bygganmälan har gjorts dessförinnan.

1 Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr 2003/04:240.

2 Senaste lydelse 2000:770.

3 Senaste lydelse 1995:1197.

SFS 2004:551

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:551

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.