SFS 2005:578 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:578 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
050578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 18 § plan- och bygglagen

(1987:10) skall ha följande lydelse.

5 kap.

18 §

2 Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter

och mål för planen, om det inte är onödigt.

När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11�18 och 22 §§

miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan
som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskriv-

ning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för samman-

hållen bebyggelse,

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför

sammanhållen bebyggelse,

6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket

skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbal-
ken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tilläm-
pas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myn-
dighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 2005:149.

SFS 2005:578

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:578

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.