SFS 2004:603 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

040603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels att 5 kap. 18 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

2 a §

Vid upprättandet av översiktsplanen skall också bestämmelserna i

6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra
en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

5 kap.

18 §

3

Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter

och mål för planen, om det inte är onödigt.

En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, om detaljplanen medger

en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som
innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall
möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets
eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och
vatten och andra resurser.

Vid upprättandet av detaljplanen skall också bestämmelserna i 6 kap. 11–

18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

3 Senaste lydelse 1998:839.

SFS 2004:603

Utkom från trycket
den 22 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.