SFS 2006:634 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2006:634 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
060634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 8 och 12 §§ plan- och bygg-

lagen (1987:10) skall ha följande lydelse.

9 kap.

8 §

2 Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av

1. arbetenas planering,
2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga

för att byggnaden eller anläggningen skall kunna antas komma att uppfylla
de krav som avses i 3 kap.,

3. den samordning som behövs.
�ver samrådet skall föras protokoll.
Om byggnadsnämnden finner anledning anta att ett projekt som inte krä-

ver bygglov, fordrar tillstånd av någon annan myndighet, skall nämnden un-
der samrådet upplysa byggherren om detta. När ett projekt rör en befintlig
byggnad skall byggnadsnämnden kontrollera om byggnaden innehåller ett
skyddsrum och om så är fallet ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen
(2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.

12 §

3 Om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdig-

ställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.,
får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om försäkringen respektive
färdigställandeskyddet har visats upp för byggnadsnämnden. Motsvarande
gäller, om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen
(2006:545) om skyddsrum.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte

påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

2 Senaste lydelse 1994:852.

3 Senaste lydelse 2004:551.

SFS 2006:634

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:634

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.