SFS 2000:770 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2000:770 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
000770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2

ordet ⬝Yrkesinspektionen⬝ skall bytas ut mot ⬝Arbetsmiljöver-

ket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

Senaste lydelse av 9 kap. 7 § 1994:852.

SFS 2000:770

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.