SFS 2022:296 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2022:296 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2022-296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 13 a § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

16 kap.
13 a §
2 Om tillströmningen av asylsökande eller personer som ansöker om
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har varit eller kan väntas bli särskilt
omfattande och det är nödvändigt för att snabbt kunna anordna boenden för
sådana utlänningar, eller för personer som har uppehållstillstånd med till-
fälligt skydd eller som har uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som
inte är folkbokförda här i landet, får regeringen meddela föreskrifter om
undantag från

1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering av

bebyggelse enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§,

2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar

än byggnader enligt 8 kap. 9�12 §§,

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10�

13 §§, och

4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgär-

der i 10 kap. 2�4 §§.

Sådana föreskrifter om undantag ska vara proportionella i förhållande till

de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket 1�4 avser att
skydda och främja. Föreskrifterna får endast avse åtgärder för ändring av
byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder
som pågår under högst tre år.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2022.
2. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 13 a § i den nya lydel-

sen får avse tid från och med den 15 mars 2022.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:211, bet. 2021/22:CU36, rskr. 2021/22:254.
2 Senaste lydelse 2017:985.

SFS

2022:296

Publicerad
den

29 april 2022

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.