SFS 2022:909 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2022-909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7

8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 9 kap. 40 §, 10 kap. 24 §, 11 kap. 8, 19, 21 och 24 §§ och rubriken

närmast före 11 kap. 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 33 b § och 10 kap. 3 a §,

av följande lydelse.

9 kap.
33 b §
Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska den plats
eller det byggnadsverk som lovet avser återställas. Om tiden har förlängts
ska platsen eller byggnadsverket i stället återställas innan den nya tiden har
gått ut.

Bestämmelserna om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan i denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller inte för
åtgärder som vidtas för att återställa en plats eller ett byggnadsverk enligt
första stycket.

Trots första stycket behöver platsen eller byggnadsverket inte återställas

om byggnadsnämnden har gett bygglov som inte är tidsbegränsat för åt-
gärden.

40 §2 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå

1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller

vilka som är kontrollansvariga,

3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän

byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap., och

4. att beslutet om lov ska vara verkställbart enligt 42 a § innan de åtgärder

som omfattas av lovet får påbörjas.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23,

33 b, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad

utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt
med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för
omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

1 Prop. 2021/22:149, bet. 2021/22:CU32, rskr. 2021/22:379.
2 Senaste lydelse 2014:902.

SFS

2022:909

Publicerad
den

21 juni 2022

background image

2

SFS

2022:909

10 kap.
3 a §
Om byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 3 § för en viss
del av en åtgärd, får en annan del av åtgärden inte påbörjas innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked som omfattar den delen.

24 § I startbeskedet ska byggnadsnämnden

1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygg-

herrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars
i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är
sakkunniga eller kontrollansvariga,

2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor

behövs,

3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning

behövs,

4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut

om slutbesked,

5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana

upplysningar behövs, och

6. ange vid vilken tidpunkt som åtgärderna får påbörjas om de enligt

9 kap. 36 eller 37 § inte får påbörjas direkt eller om beslutet om lov för
åtgärderna enligt 42 a § inte får verkställas direkt.

11 kap.
8 §
3 För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller

länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och
byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra
arbetet,

2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar från byggherren, fastighetsägaren eller ägaren av ett byggnads-
verk som behövs för tillsynen, och

3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar

den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter
som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,
b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte

bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som

installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att

fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges
i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet

i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på
myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen
behöver inte vara auktoriserad.

19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontroll-
ansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller

3 Senaste lydelse 2016:140.

background image

3

SFS

2022:909

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).

Förelägganden om att avhjälpa ett sådant hinder som avses i 8 kap. 2 §

andra stycket eller 8 kap. 12 § andra stycket ska riktas mot den som har
rådighet över hindret. Om inte annat visas ska det anses vara ägaren av
byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman.

21 § Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk som är
förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss tid riva byggnads-
verket (rivningsföreläggande).

Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 19 § att

sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser byggnads-
verk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i
eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte
kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder.

Förelägganden om stängsel
24 §
Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av ett byggnadsverk att
anordna stängsel kring det, om byggnadsverket har brister som kan äventyra
säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.