SFS 2022:1122 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2022-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 8 kap. 21, 22 och 25 §§, 10 kap. 8 och 9 §§ och 11 kap. 26, 37, 38

och 65 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 11 kap. 26 a–26 d §§, och

närmast före 11 kap. 26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.
21 §
2 Bestämmelserna om märkning i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll gäller för byggprodukter som ska vara
CE-märkta enligt

1. förordning (EU) nr 305/2011,
2. förordning (EU) 2016/424, eller
3. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2.

22 §3 Material, konstruktioner och anordningar får typgodkännas för an-
vändning i byggnadsverk. Ett sådant typgodkännande får endast meddelas
av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller som uppfyller
motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §

första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller
anordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk
(obligatoriskt typgodkännande). Även om ett typgodkännande inte är
obligatoriskt, får ett typgodkännande meddelas på ansökan (frivilligt
typgodkännande).

Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är

typgodkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i
de avseenden som typgodkännandet gäller.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2018:59.
3 Senaste lydelse 2011:795.

SFS

2022:1122

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1122

2

25 §4 Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funk-
tionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett
tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3–6,
ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktions-
kontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den
9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10 kap.
8 §
5 Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska
utföras

1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana

åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin
sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har
ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller
motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 §6 För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontroll-
ansvariga som

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften

och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd

som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av

dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som

har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller
motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska
vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.

11 kap.
26 §
7 Tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden som behövs
för att de krav på byggprodukter som fastställs i föreskrifter meddelade med
stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2 ska följas.

4 Senaste lydelse 2011:795.
5 Senaste lydelse 2011:795.
6 Senaste lydelse 2011:795.
7 Senaste lydelse 2018:59. Ändringen innebär bl.a. att första–tredje styckena tas bort.

background image

SFS

2022:1122

3

Marknadskontroll
26 a §
Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontroll-

myndighet.

26 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har
marknadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

26 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

26 d § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndig-
heten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 26 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

background image

SFS

2022:1122

4

37 §8 Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 b eller 26 c §
eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas
med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.

38 §9 I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 b eller 26 c § eller
ett beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden respektive
marknadskontrollmyndigheten bestämma att den åtgärd som föreläggandet
eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller
beslutet inte har fått laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart,

om något annat inte bestäms.

65 § Den som i ett ärende som gäller tillsyn eller marknadskontroll enligt
denna lag eller EU-förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
lagen eller en sådan EU-förordning har fått information om någons affärs-
eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar, får
inte obehörigen röja eller utnyttja informationen.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:900.
9 Senaste lydelse 2014:900.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.