SFS 2006:986 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2006:986 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
060986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 12 § plan- och bygglagen

(1987:10) skall ha följande lydelse.

9 kap.

12 §

2

Byggnadsarbetena får inte påbörjas

1. om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställan-

deskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., förrän
ett bevis om försäkringen respektive färdigställandeskyddet har visats upp
för byggnadsnämnden,

2. om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 6 kap. 8 § lagen

(1994:1720) om civilt försvar, förrän ett bevis om beskedet har visats upp
för byggnadsnämnden, eller

3. om det krävs en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem

enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän re-
dovisningen har visats upp för byggnadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte

påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

1

Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365.

2

Senaste lydelse 2000:770.

SFS 2006:986

Utkom från trycket
den 30 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.