SFS 2005:1212 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:1212 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
051212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 20 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

20 § När en fråga har väckts om tillämpning av 19 §, skall kommunen
genast vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning om detta skall bli
införd i fastighetsregistrets allmänna del. Den bedömning som skall göras
enligt 19 § andra stycket påverkas inte av överlåtelse av mark eller annat ut-
rymme, som sker efter det att ärendet om anteckning i fastighetsregistret har
anmälts hos den som skall föra in anteckningen i registret eller, om det är
kommunen som skall föra in anteckningen i registret, efter att anteckningen
har införts i registret.

Bestämmelser om vem som skall föra in uppgifter i fastighetsregistrets

allmänna del finns i 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2005:1212

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.