SFS 2010:824 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2010:824 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
100824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 39 § samt 14 kap. 9 och

10 §§ plan- och bygglagen (1987:10)

2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

39 §

Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 17 eller 24 § ska

4 kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

14 kap.

9 §

Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1�8 §§ ska 4 kap.

expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån inte annat följer av 10 §.

10 §

Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som

avses i 3 §, 4 §, 5 § första stycket eller 8 § första stycket ska bestämmas som
skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller
den åtgärd som avses i 4 §. Härvid ska bortses från förväntningar om ändring
av markanvändningen. Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 §
andra stycket expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

Ersättning för skada i fall som avses i 8 § första stycket 1 och 2 ska mins-

kas med ett belopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra stycket ska
tålas utan ersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning
a) enligt 6 kap. 17 och 24 §§ samt 14 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen

eller förvärv har väckts före ikraftträdandet,

b) med anledning av ett sådant beslut som avses i 14 kap. 3, 5, 7 och 8 §§,

om beslutet har meddelats före ikraftträdandet, och

c) med anledning av en sådan åtgärd som avses i 14 kap. 4 och 6 §§, om

åtgärden har utförts före ikraftträdandet.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2010:824

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:824

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.