SFS 2010:888 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

100888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 6 § plan- och bygglagen

(1987:10) ska ha följande lydelse.

13 kap.

6 §

2

En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i

16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upp-
häva en detaljplan som

1. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planom-

rådet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 §
tredje stycket denna lag, eller

2. innebär att ett område inte längre ska omfattas av strandskydd enligt

7 kap. miljöbalken.

En sådan ideell förening som avses i 16 kap. 14 § miljöbalken får över-

klaga ett beslut enligt första stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2009:530.

SFS 2010:888

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.