SFS 2010:1983 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2010:1983 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
101983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 41 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

9 kap.

41 §

Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om

lov eller förhandsbesked har tillkännagetts på kommunens anslagstavla ska
en underrättelse om tillkännagivandet, ett protokollsutdrag med beslutet och
en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra skickas i brev
till

1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har

blivit tillgodosedda.

Underrättelsen får ske genom delgivning. Delgivning med sökanden får

inte ske enligt 34�38 och 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska också kungöras genom ett

meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Av meddelandet ska beslutets
huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt framgå. Beslut som
har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till okända
sakägares kännedom vid tidpunkten för kungörelsen.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1983

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.