SFS 2011:335 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2011:335 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
110335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5,

8 och 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14 och 19 §§, 9 kap. 3, 25, 35
och 42 §§, 10 kap. 7 §, 11 kap. 20, 39 och 41 §§, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9 och
16 §§, 14 kap. 10 och 11 §§, 16 kap. 1 och 2 §§, rubriken till 16 kap. och
rubriken närmast före 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 kap. 39 § ska lyda ⬝Beslutets innehåll⬝,
dels att punkterna 7 och 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-

serna ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 4 kap. 18 a § och 9 kap.

30�31 b, 41 a och 41 b §§, av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 9 kap. 41 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Expediering och kungörelse⬝,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen ska

införas en ny punkt, 17, av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Lagen innehåller bestämmelser om

1. lagens syfte, innehåll och definitioner (1 kap.),
2. allmänna och enskilda intressen (2 kap.),
3. översiktsplan (3 kap.),
4. reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.),
5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.),
6. genomförandet av detaljplaner (6 kap.),
7. regionplanering (7 kap.),
8. krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

(8 kap.),

9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.),
10. genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (10 kap.),
11. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (11 kap.),
12. byggnadsnämnden (12 kap.),
13. överklagande (13 kap.),

1 Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199.

SFS 2011:335

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

2

SFS 2011:335

14. skadeersättning och inlösen (14 kap.),
15. domstolsprövning m.m. (15 kap.), och
16. bemyndiganden (16 kap.).

4 kap.

14 §

I en detaljplan får kommunen bestämma att lov till en åtgärd som

innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under
förutsättning att

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller av-

lopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd,

2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått

den ändrade användning som anges i planen,

3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats,
4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en mark-

förorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits
på tomten.

16 §

I en detaljplan får kommunen

1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och

tomter,

2. i fråga om byggnadsverk ange de områden och i övrigt bestämma de

preciserade krav som behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt
8 kap. 13 §, kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ eller kravet på
skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden enligt 2 kap. 6 § tredje
stycket,

3. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning

enligt 8 kap. 13 § inte får rivas,

4. bestämma omfattningen av skyddet av tomter enligt 8 kap. 13 § andra

stycket 2 och bestämma preciserade krav för att följa förbudet mot förvansk-
ning av sådana tomter eller som annars behövs för att följa kravet på skydd
för ett bebyggelseområdes särskilda värden enligt 2 kap. 6 § tredje stycket,
och

5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma så-

dana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma
undantag från sådana krav.

18 a §

Bestämmelserna i 18 § om fastigheter ska tillämpas också på mark

eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt.

32 §

En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs

med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i öv-

rigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till

planens syfte.

background image

3

SFS 2011:335

5 kap.

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och om-

rådesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked
från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

2 §

På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta

att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser
ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i
frågan om att inleda en sådan planläggning.

5 §

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en

planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbe-

skedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning
kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i

planbeskedet ange skälen för det.

6 kap.

5 §

Länsstyrelsen ska pröva en fråga om skyldighet att upplåta eller avstå

mark eller annat utrymme enligt 3 eller 4 §, om kommunen ansöker om det.

Länsstyrelsen får besluta att ägaren utan ersättning ska upplåta eller avstå

från marken eller utrymmet endast i den mån det kan anses skäligt med hän-
syn till den nytta som ägaren kan väntas få av planens genomförande och
med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

I samband med att en detaljplan ändras, får länsstyrelsen besluta att mark

eller annat utrymme som ska upplåtas eller har avståtts ska bytas ut mot an-
nan mark eller annat utrymme, om det är lämpligt och kan ske utan olägen-
het för ägaren.

8 §

Om länsstyrelsen beslutar att en ägare ska upplåta eller avstå mark eller

annat utrymme enligt 3 eller 4 §, ska länsstyrelsen i beslutet ange markens
eller utrymmets läge och gränser.

Om kommunen har begärt det och i den mån det är skäligt, får länsstyrel-

sen i beslutet också bestämma att ägaren ska bekosta anläggande av gator
och vägar samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp.

20 §

Innan kommunen har hunnit ordna den gata som en fastighet ska ha

utgång till eller den avloppsledning som en fastighet ska få vara ansluten till,
får den som vill bygga på fastigheten

1. själv ordna utfartsväg och avloppsanläggning, och
2. utan ersättning använda kommunens mark för utfartsvägen och av-

loppsanläggningen, om marken är avsedd för det ändamålet.

background image

4

SFS 2011:335

7 kap.

6 §

Ett regionplaneorgan får, för regionen eller en del av den, anta en re-

gionplan som ska

1. vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områ-

desbestämmelser, och

2. ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och

riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk, om det har be-
tydelse för regionen.

8 kap.

6 §

Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första

stycket 8 gäller inte i fråga om

1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den

verksamhet som lokalen är avsedd för,

2. ett fritidshus med högst två bostäder, och
3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till ter-

rängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

7 §

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ an-

passas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning
eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och
till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapi-
tel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast
om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och
byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas

också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska upp-

fyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4.

8 §

I fråga om en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan enligt

denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får kraven
i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är
skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Avsteg från kraven i
1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till
åtgärdens omfattning och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att
uppfylla kraven.

Första stycket gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4.

11 §

I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en bygg-

nad som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning
som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda
egenskaper.

background image

5

SFS 2011:335

12 §

Det som gäller i fråga om tomter enligt 9�11 §§ ska i skälig utsträck-

ning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anlägg-
ningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning
som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska all-

tid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förut-
sättningarna är enkelt att avhjälpa.

14 §

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess

utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de sär-
skilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2�4, 6 eller 8, ska

hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

19 §

En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig

för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig, om den
1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i

kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1�6
när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller

2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.

6 §.

9 kap.

3 §

Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en eko-

nomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgär-
den vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan.

25 §

Om ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en de-

taljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en
sådan åtgärd som avses i 31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta de som
avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfäl-
le att yttra sig.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap.

35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att

lov inte kan ges.

30 §

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fast-

background image

6

SFS 2011:335

ighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbild-
ningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen

börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1�3, 6, 7, 9�13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.

31 §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om

åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1�3, 6, 7, 9�13, 17 och

18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

31 a §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,

om åtgärden

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 §

första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en
komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad,

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 §

första stycket 3 eller 5 c, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. samt 8 kap. 1�3, 6, 7, 9�13, 17

och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

31 b §

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för

en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmel-
sernas syfte.

Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller

30 § första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åt-
gärd som söks och de som tidigare har godtagits.

35 §

Marklov ska ges för en åtgärd som

1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för be-

byggelse,

3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som

anges i 13 § 1,

4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen,

och

5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9�12 §§, om lovet avser en

åtgärd inom ett område med detaljplan, eller

b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9�12 §§ i de delar som inte har prövats i om-

rådesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detalj-
plan.

background image

7

SFS 2011:335

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från

detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med
syftet med planen eller bestämmelserna.

41 a §

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett

meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets
huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges.

41 b §

Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då

kungörandet sker skickas till

1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet,

som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet av-
ser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och

2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära

större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ända-
målet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som

meddelandet avser.

42 §

Om byggnadsnämndens beslut omfattas av ett beslut enligt 11 kap.

12 § om att länsstyrelsen ska pröva beslutet, ska byggnadsnämnden genast
skicka beslutet till länsstyrelsen.

10 kap.

7 §

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda

fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett
ändamålsenligt sätt säkerställa att

1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls.

11 kap.

20 §

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits

en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har med-
delats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fast-
igheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelse-
föreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har för-

flutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är

att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett
väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

39 §

Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten

besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd

1. som avses i 8 §, eller

background image

8

SFS 2011:335

2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 §

och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som förelägg-
andet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen

är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för
ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalnings-

föreläggande och handräckning.

41 §

När ett beslut som avses i 40 § har kommit in till inskrivningsmyn-

digheten, ska myndigheten genast göra en anteckning om det i fastighets-
registrets inskrivningsdel. Om föreläggandet eller förbudet har förenats med
ett löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, ska myndigheten göra
en anteckning också om detta.

Inskrivningsmyndigheten ska genast i ett rekommenderat brev underrätta

den som senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om
anteckningen, om föreläggandet eller förbudet inte är riktat mot denne.

12 kap.

8 §

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,

slutbesked och ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41�41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

13 kap.

9 §

Enbart det förhållandet att någon har underrättats eller ska ha under-

rättats enligt denna lag ger inte denne rätt att överklaga beslut som avses i 3,
5 och 6 §§.

16 §

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 3, 5 och

6 §§ finns i 23�25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en de-

taljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet el-
ler justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens
anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som en-
ligt 23�25 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har
meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som in-
faller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

background image

9

SFS 2011:335

14 kap.

10 §

Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i

4 kap. 8 § 1 eller 16 § eller i områdesbestämmelser inför en bestämmelse
som avses i 4 kap. 42 § första stycket 2 eller 5, har den som äger en fastighet
som berörs av bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada
som bestämmelsen medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att på-

gående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud.

För sådana bestämmelser gäller i stället 7 §.

11 §

Om kommunen i områdesbestämmelser för ett område som avses i

9 kap. 13 § inför en bestämmelse om vegetation eller om markytans utform-
ning eller höjdläge, har den som äger en fastighet som berörs av bestämmel-
sen rätt till ersättning av kommunen för den skada som bestämmelsen med-
för.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att på-

gående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

16 kap. Bemyndiganden

Föreskrifter om planer och områdesbestämmelser

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att kommunen ska skicka beslut enligt 3 kap. 27 § om översiktsplanens

aktualitet till myndigheter, kommuner och andra berörda,

2. när genomförandet av en detaljplan på grund av en sådan användning

som avses i 4 kap. 34 § andra stycket kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan, och

3. undantag från kommunens skyldighet enligt 5 kap. 32 eller 39 § att

skicka handlingar om detaljplaner eller områdesbestämmelser till länsstyrel-
sen.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 §§ ska tilläm-

pas också på en annan anläggning än en byggnad,

2. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 § 2 ska tillämpas

också på skyltar och ljusanordningar,

3. vad som krävs för att ett byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar ska

anses uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 4 §§,

4. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7

och 8 §§ alltid ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring
av en byggnad, och

5. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7

och 8 §§ inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan änd-
ring av en byggnad.

background image

10

SFS 2011:335

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § gäller inte inom områden som omfattas av

en byggnadsplan eller avstyckningsplan som avses i punkten 5.

13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan av-

vikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindel-
ning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska an-
ses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den
nya lagen.

17. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 §

får den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt
9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig
före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.