SFS 2011:795 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

110795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 21, 22 och 25 §§ samt

10 kap. 8 och 9 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.

21 §

För byggprodukter som ska vara CE-märkta enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2 gäller bestämmel-
serna om märkning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93

2 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-

troll.

22 §

Material, konstruktioner och anordningar får typgodkännas för

användning i byggnadsverk. Ett sådant typgodkännande får endast meddelas
av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll eller som uppfyller motsvarande krav
enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §

första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller an-
ordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk (obligato-
riskt typgodkännande). Även om ett typgodkännande inte är obligatoriskt,
får ett typgodkännande meddelas på ansökan (frivilligt typgodkännande).

Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är typ-

godkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de
avseenden som typgodkännandet gäller.

25 §

Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen

hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsstäl-
lande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3–6, ska byggna-

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:795

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:795

dens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant
som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsva-
rande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10 kap.

8 §

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska

utföras

1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana

åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkun-
nighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats
för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser
i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet.

9 §

För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontroll-

ansvariga som

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften

och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd

som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av

dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som

har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt
bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och
avse ett visst slag av arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.