SFS 1976:870

760870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

oHi ändring i regeringsformen;

den 14 december 1976

SFS 1976:870

Lag

i,

It

utfärdad den 18 november 1976 .

t fe

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 8 kap. 19 § regeringsformen

skall ha nedan angivna lydelse.

1874

' Prop. 1975/76:112, KU 51. rskr 362, KU 1976/77:1, rskr 2.

'f.M

¬

background image

® '^^P-

SFS 1976: 870

19 § Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål. Lag med

sådana föreskrifter om riksdag en eller dess myndigheter som ej skall intagas i
grundlag eller riksdag sordningen kan dock utfärdas av riksdagen.

Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gälle r förordningar,

om ej annat föreskrives i lag.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.