SFS 1979:932

790932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:932

„7ä„dring i regeringsformen;

,

den 29 november 1979

.tfardad den 1 5 november 1979.

fnligl rik sdajzons beslut' föreskriv s att I kap. 5 § rege rfngsforrneri* skall

[,a nedan angivna lydelse.

1 kap.

5 ^ Konungen ellcr dro ttning, som enligt successionsordningen innehar
Svefiaes tron, är nkets st atschef.

Vad i denna regeringsfo rm är stadgat om konungen skall, om drottning

är statschef, gälla henne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

P,t regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

I

'Prop, 1977/78:71, K U 36, rskr 233. KU 1 979/80:1, rskr 2.

1

^Regeringsformen omtryckt 1976:871.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.