SFS 1985:865

850865.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:865

Utkom från trycket

den 3 december 1985

Lag

om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 14 november 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 5 § regeringsformen^

skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap.
5 § Beslutanderätt, som direkt grundar sig på denna regeringsform och
som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar
eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller
förpliktelser, kan i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig organi­

sation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet,
eller till mellanfolkl ig domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som
avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdags­
ordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av

någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap . Angående beslut i fråga
om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan

beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlå­
telse genom e tt beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande och

minst tre flärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som

svensk rätt, far riksdagen genom beslut i den ordning som anges i första
stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i
överenskommelsen skall gälla här i riket. Sådant beslut får endast avse
framtida ändring av begränsad omfattning.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på

denna regeringsform kan genom beslut av riksdagen överlåtas till annan

stat, till mellanfolklig organis ation eller till utländsk eller internationell
inrättning eller samfällighet. Riksdagen får också i lag bemyndiga regering­

en eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse.
Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande
ske genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar

sig. Riksdagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den
ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

1940

'Prop. 1984/85: 61, KU 21, rskr 121 , KU 198 5/86: 1, rskr 1.

^ Regeringsformen omtryckt 1982:94 0.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.