SFS 1985:863

850863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:863

om ändring i regeringsformen;

utkom från trycket

si

den 3 december 1985

utfärdad den 14 nove mber 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i regeringsformen^ skall infö­

ras en ny paragraf, 13 kap. 13 §, av ne dan angivna lydelse.

13 kap.
13 § �r riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga

förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har

befunnit sig, utövas beslutanderätten i kommunerna på sätt som anges i
lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85:83, KU 18, rskr 116, KU 1985/86: 1, rskr 1.

^ Regeringsformen omtryckt 1982:940.

1937

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.