SFS 1988:1440

881440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1440 Lag

Utkom från trycket

den 21 december 1988

3082

om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 1 decem ber 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 ka p. 11 § regeringsformen'

skall ha följande lydelse.

11 kap.

11 § Resning i avgjort ä rende samt återställande av försutten tid beviljas
av regeringsrätten när fråga är om, ärende för vilket regeringen, förvalt­

ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall
beviljas resning och återställande av försutten tid av högsta domstolen

eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är

förvaltningsdomstol.

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid

kan meddelas i lag.

' Prop. 1987/88: 58. KU35, rskr. 168, 1988/89: KU2. rskr. 11.

' Regeringsformen omtryckt 1985:866.

35

II.'

S3

fä-

t

iy

fä!

Il

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1988:1440

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.