SFS 1988:1442

881442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1442 Lag

Utkom rrån trycket

oHi ändring i regeringsformen;

den 21 december 1988

Utfärdad den 1 decemb er 1988.

3084

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 15 § regeringsformen'skall

ha följande lydelse.

15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet

får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i

hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst nio
månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i
riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom

beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem

sjättedelar av ledamöterna forenar sig, medgiver undantag härifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett forslag om stiftande av

grundlag, som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag, utan att
samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om yrkan­

de därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och
minst en tredjedel av ledamöterna röstar for bifall till yrkandet. Sådant

Prop. 1987/88:22. KU32, rskr. 182, 1988/89: I<.U2, rskr. 11.

Regeringsformen omtryekt 1985:866.

Q

1:4

Qi)

iJä

'C

Hl

¬

background image

/

yrkande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog

SFS 1988:1442

grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.

Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som

avses i första styeket. Vid om röstningen får de som har rösträtt vid valet

förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Försla­

get är förkastat, om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar

mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit

godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen förslaget

till slutlig prövning.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

i i'

!⬢ -i I ^ 1

y '

. I

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.