SFS 1988:1438

881438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1438

om ändring i regeringsformen;

utkom Mn trycket

den 21 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 2, 3, 7, 8, 10 och 11 §§

regeringsformen' skall ha följande lydelse.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befo­
genheter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock ej fatta beslut
som avses i 12 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde
stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

7 § �r riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje

stycket icke ti llämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i ann at fall
har trätt i riksdagens ställe.

ij

I

⬢ ^

'I

13 kap.

2 § �r riket i krig eller krigsfara, skall en inom riksdagen utsedd krigsde­
legation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.

^ |

Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen skall

träda i riksdagens ställe av utrikesnämndens ledamöter enligt närmare
bestämmelser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall
samråd ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens
ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnan­

det av regeringen. Om riket är i krigs fara, meddelas förordnande som nu

sagts av utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern. För

förordnande fordras därvid att statsministern och sex av nämndens leda­
möter är ense.

Krigsdelegationen och regeringen kan i sam råd eller var för sig besluta

att riksdagen skall återtaga s ina befogenheter.

Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i riksdagsordningen.

I 'I

'Prop. 1987/88:6, KU 16, rskr. 113 , 1988/89: KU2, rskr. 11.

' Regeringsformen omtryckt 1985: 866,

3079

¬

background image

SFS 1988:1438

8 §' �r riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av

riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankom­
mer på regerin gen, skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bem yndi­

gande får icke omfatta befogenhet enligt 5 el ler 6 §, om e j fråga är endast
om beslut att lag i vis st ämne skall börja tillämpas.

10 § Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på ockuperat områ­

de. På sådant område får ej heller utövas befogenhet som tillkommer

någon i eg enskap av riksdagsledamot eller statsråd.

Det åligger varje offentligt organ att på ock uperat område handla på det

sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motstån dsverksamhe­

ten samt civilbefolkningens skydd och sven ska intressen i övrigt. Ick e i

något fall får ett offentligt organ meddela besl ut eller vidta åtgärd som i

strid mot folkrättens regler ålägg er någon rikets medborgare att lämna
ockupationsmakten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala forsamlingar får ej hållas

på ockuperat område.

11 § �r riket i kri g, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på

ockuperat område eller på annan ort än regeringen, skall han anse s hind­

rad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS
(J ustitiedepartementet)

' �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

⬢S!

ci

ii

t

⬢ti

.r

'r

⬢(V

JlJi

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.