SFS 1988:1443

881443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1443

,

om ändring i regeringsformen;

u,kom frän trycket

i; i

Utfärdad den I dec ember 1988.

den 21 december 1988

1

f

iJ

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 12 och 14 §§ samt 3 kap. 2

|

och 10 §§ regeringsformen^ skall ha följande lydelse.

2 kap.

12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1 —5 samt i 6 och 8 §§ och i

11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13 - 16 §§ medgiver, begrän­
sas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan

författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I

samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas

även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose

ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som

har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot
den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns­

ning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan

sådan åskådning.

Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller

upphävande av sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på
yrkande av lägst ti o av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det

att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksd agens kam-

V,

liv

1,\

I'.

!i'

'Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36. rskr. 290, prop. 1987/88:32, KU33, rskr. 314,

1988/89; KU2, rskr. 11.

' Regeringsformen omtryckt 1985:866.

3085

¬

background image

SFS 1988:1443

mare. Utan hinder härav kan riksda gen antaga förslaget, om minst fem

sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet.

Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år

av lag. Det gäller ej heller förslag till lag som enbart angår

1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller

under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av
hänsyn till intresse som angives i 2 k ap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intrång eller

3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida

tredje stycket är tillämpligt i fr åga om visst lagförslag.

14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn

till ordning och säkerhet vid sammank omsten eller demonstrationen eller
till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets

säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller samm anslutningar

vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljel­

se av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.

3 kap.

2 § Rösträtt vid va l till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är

bosatt i riket. Om rösträtt för svens k medborg are som ej är bosatt i ri ket
finns bestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års åld er

senast på val dagen har ej rösträtt.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgöres på

grundval av en före valet upprättad röstläng d.

10 § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av

riksdagen eller ersättare för ledamot.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREI VALDS

(Justitiedepartementet)

3086

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.