SFS 1991:1471

911471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1471

om ändring i regeringsformen;

utkom från trycket

utfärdad den 14 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 § och 8 kap.

18 § regeringsformen^ skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

2 kap.

den 3 december 1991

1 § Vaije medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt

att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplys­

ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av
konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration

på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna

eller enskilda syften,

86-SFS 1991

' Prop. 1990/91; 64, KU21. rskr. 254. 1991 /92: KU 1, rskr. 2.

' Regeringsformen omtryckt 1988:1444.

2721

¬

background image

SFS 1991:1471

6. religionsfrihet; frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin

religion.

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudra­

dio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och
andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar gäller vad som
är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del

av allmänna handlingar.

8 kap.

18 § För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett lagråd, vari

ingår domare i högsta domstolen och regeringsrätten. Yttra nde från lagrå­

det inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare angives i riks­
dagsordningen, av riksdagsutskott.

Yttrande av lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag

om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio,

television och vissa likna nde överföringar, filmer, videogram och andra

upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar, lag om begränsning

av rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 §

andra stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 20 § andra stycket eller lag

som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal beskattning, lag
som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om lagen är viktig fö r

enskilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om

lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet

eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men
skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att stifta lag i något av de

ämnen som avses i första meningen och har lagrådets yttrande dessförin­

nan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för riksdagen redovisa skä ­

len härtill. Att lagrådet icke har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder
mot lagens tillämpning.

Lagrådets granskning skall avse
1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antagas tillgodose angivna

syften,

5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
Närmare bestämmelser om lagrådets sammansättning och tjänstgöring

meddelas i lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

2722

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.