SFS 1991:1502

911502.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1502 Lag

utkom från trycket

om ändring i regeringsformen;

den 10 december 1991

Utfärdad den 14 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 1 § regeringsformen^ skall

ha följande lydelse.

2798

11 kap.

1 § Högsta domstolen är högsta allmä nna domstol och regeringsrätten

högsta förvaltningsdomstol. Rätten att fä mål prövat av högsta domstolen

eller regeringsrätten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och
regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har

varit ordinarie domare i domstolen.

Annan domstol än högsta domstolen eller regeringsrätten inr ättas med

stöd av lag. Om förbud mot inrättande av domstol i vissa fall föreskrives i
2 kap. 11 § första stycket.

Vid domstol som avses i an dra stycket skall finnas ordinarie domare. I

fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd

grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag

härifrån.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:66, KU23, rskr. 178, 1991/92:KU2, rskr. 3.

^ Regeringsformen omtryclrt 1988:1444.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.