SFS 1994:1375 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1994:1375 Lag om ändring i regeringsformen
SFS 1994_1375 Lag om ändring i regeringsformen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2874

SFS 1994:1375
Utkom från trycket
den 25 november 1994

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 4 § och 10 kap. 5 §

regeringsformen2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och om för-
farandet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas genom lag.

I lag meddelas också föreskrifter om val till parlamentarisk församling

inom Europeiska unionen.

10 kap.

5 § Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenska-
perna så länge som dessa har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande
det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut,

1

Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, rskr. 1993/94:275, bet.

1994/95:KU9,rskr. 1994/95:24.

2

Regeringsformen omtryckt 1991:1503.

background image

SFS 1994:1375

varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens
beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag.

I annat fall kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på denna

regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användning-
en av statens tillgångar eller ingående eller uppsägning av internatio-
nella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning
överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till
vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig dom-
stol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftan-

de, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag
om val till riksdagen eller fråga om begränsning av någon av de fri- och
rättigheter som avses i 2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse
gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i
sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse
genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande och minst
tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som

svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning som anges i andra
stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i
överenskommelsen skall gälla här i riket. Sådant beslut får endast avse
framtida ändring av begränsad omfattning.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på

denna regeringsform kan, i annat fall än som avses i första stycket,
genom beslut av riksdagen överlåtas till annan stat, till mellanfolklig
organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller sam-
fällighet. Riksdagen får också i lag bemyndiga regeringen eller annan
myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Innefattar
uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske genom
ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riks-

dagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den ordning

som gäller för stiftande av grundlag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

2. Har riksdagen godkänt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska

unionen sedan folkomröstning i hela riket ägt rum i frågan får riksdagen
fatta beslut om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenska-
perna med anledning av anslutningen utan tillämpning av de regler om

visst flertal som föreskrivs i 10 kap. 5 §. Riksdagen får också i samma
ordning som i fråga om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska
gemenskaperna besluta om införlivande med svensk rätt av gemenska-

pernas regler vid tillträdestidpunkten.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

2875

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.