SFS 1994:1375 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1994:1375 Lag om ändring i regeringsformen
SFS 1994_1375 Lag om ändring i regeringsformen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:650px;height:908px;"> <img width="650" height="908" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:849px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">2874 </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1375 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 november 1994 </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i regeringsformen; </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 november 1994. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 4 � och 10 kap. 5 � </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft12">regeringsformen2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> F�reskrifter om r�dgivande folkomr�stning i hela riket och om f�r-<br/>farandet vid folkomr�stning i grundlagsfr�ga meddelas genom lag. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">I lag meddelas ocks� f�reskrifter om val till parlamentarisk f�rsamling </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft12">inom Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b> Riksdagen kan �verl�ta beslutander�tt till Europeiska gemenska-<br/>perna s� l�nge som dessa har ett fri- och r�ttighetsskydd motsvarande <br/>det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen <br/>ang�ende skydd f�r de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande <br/>friheterna. Riksdagen beslutar om s�dan �verl�telse genom beslut, </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft10">Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, rskr. 1993/94:275, bet. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft10">1994/95:KU9,rskr. 1994/95:24. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringsformen omtryckt 1991:1503. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:1375 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">varom minst tre fj�rdedelar av de r�stande f�renar sig. Riksdagens <br/>beslut kan ocks� fattas i den ordning som g�ller f�r stiftande av <br/>grundlag. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">I annat fall kan beslutander�tt, som direkt grundar sig p� denna </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">regeringsform och som avser meddelande av f�reskrifter, anv�ndning-<br/>en av statens tillg�ngar eller ing�ende eller upps�gning av internatio-<br/>nella �verenskommelser eller f�rpliktelser, i begr�nsad omfattning <br/>�verl�tas till mellanfolklig organisation f�r fredligt samarbete, till <br/>vilken riket �r eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig dom-<br/>stol. D�rvid f�r ej �verl�tas beslutander�tt som avser fr�ga om stiftan-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">de, �ndring eller upph�vande av grundlag, riksdagsordningen eller lag <br/>om val till riksdagen eller fr�ga om begr�nsning av n�gon av de fri- och <br/>r�ttigheter som avses i 2 kap. Ang�ende beslut i fr�ga om �verl�telse <br/>g�ller vad som �r f�reskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i <br/>s�dan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fr�ga om �verl�telse <br/>genom ett beslut, varom minst fem sj�ttedelar av de r�stande och minst <br/>tre fj�rdedelar av ledam�terna f�renar sig. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft21">F�reskrivs i lag att en internationell �verenskommelse skall g�lla som </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">svensk r�tt, f�r riksdagen genom beslut i den ordning som anges i andra <br/>stycket f�reskriva att ocks� en framtida, f�r riket bindande �ndring i <br/>�verenskommelsen skall g�lla h�r i riket. S�dant beslut f�r endast avse <br/>framtida �ndring av begr�nsad omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft21">R�ttskipnings- eller f�rvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig p� </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">denna regeringsform kan, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, <br/>genom beslut av riksdagen �verl�tas till annan stat, till mellanfolklig <br/>organisation eller till utl�ndsk eller internationell inr�ttning eller sam-<br/>f�llighet. Riksdagen f�r ocks� i lag bemyndiga regeringen eller annan <br/>myndighet att i s�rskilda fall besluta om s�dan �verl�telse. Innefattar <br/>uppgiften myndighetsut�vning, skall riksdagens f�rordnande ske genom <br/>ett beslut, varom minst tre fj�rdedelar av de r�stande f�renar sig. Riks-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">dagens beslut i fr�ga om s�dan �verl�telse kan ocks� fattas i den ordning </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">som g�ller f�r stiftande av grundlag. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Har riksdagen godk�nt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">unionen sedan folkomr�stning i hela riket �gt rum i fr�gan f�r riksdagen <br/>fatta beslut om �verl�telse av beslutander�tt till Europeiska gemenska-<br/>perna med anledning av anslutningen utan till�mpning av de regler om </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">visst flertal som f�reskrivs i 10 kap. 5 �. Riksdagen f�r ocks� i samma <br/>ordning som i fr�ga om �verl�telse av beslutander�tt till Europeiska <br/>gemenskaperna besluta om inf�rlivande med svensk r�tt av gemenska-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">pernas regler vid tilltr�destidpunkten. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">MONA SAHLIN </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft21">2875 </p> </div> </div>
background image

2874

SFS 1994:1375
Utkom fr�n trycket
den 25 november 1994

Lag
om �ndring i regeringsformen;

utf�rdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 4 � och 10 kap. 5 �

regeringsformen2 skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

4 � F�reskrifter om r�dgivande folkomr�stning i hela riket och om f�r-
farandet vid folkomr�stning i grundlagsfr�ga meddelas genom lag.

I lag meddelas ocks� f�reskrifter om val till parlamentarisk f�rsamling

inom Europeiska unionen.

10 kap.

5 � Riksdagen kan �verl�ta beslutander�tt till Europeiska gemenska-
perna s� l�nge som dessa har ett fri- och r�ttighetsskydd motsvarande
det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen
ang�ende skydd f�r de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande
friheterna. Riksdagen beslutar om s�dan �verl�telse genom beslut,

1

Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, rskr. 1993/94:275, bet.

1994/95:KU9,rskr. 1994/95:24.

2

Regeringsformen omtryckt 1991:1503.

background image

SFS 1994:1375

varom minst tre fj�rdedelar av de r�stande f�renar sig. Riksdagens
beslut kan ocks� fattas i den ordning som g�ller f�r stiftande av
grundlag.

I annat fall kan beslutander�tt, som direkt grundar sig p� denna

regeringsform och som avser meddelande av f�reskrifter, anv�ndning-
en av statens tillg�ngar eller ing�ende eller upps�gning av internatio-
nella �verenskommelser eller f�rpliktelser, i begr�nsad omfattning
�verl�tas till mellanfolklig organisation f�r fredligt samarbete, till
vilken riket �r eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig dom-
stol. D�rvid f�r ej �verl�tas beslutander�tt som avser fr�ga om stiftan-

de, �ndring eller upph�vande av grundlag, riksdagsordningen eller lag
om val till riksdagen eller fr�ga om begr�nsning av n�gon av de fri- och
r�ttigheter som avses i 2 kap. Ang�ende beslut i fr�ga om �verl�telse
g�ller vad som �r f�reskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i
s�dan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fr�ga om �verl�telse
genom ett beslut, varom minst fem sj�ttedelar av de r�stande och minst
tre fj�rdedelar av ledam�terna f�renar sig.

F�reskrivs i lag att en internationell �verenskommelse skall g�lla som

svensk r�tt, f�r riksdagen genom beslut i den ordning som anges i andra
stycket f�reskriva att ocks� en framtida, f�r riket bindande �ndring i
�verenskommelsen skall g�lla h�r i riket. S�dant beslut f�r endast avse
framtida �ndring av begr�nsad omfattning.

R�ttskipnings- eller f�rvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig p�

denna regeringsform kan, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket,
genom beslut av riksdagen �verl�tas till annan stat, till mellanfolklig
organisation eller till utl�ndsk eller internationell inr�ttning eller sam-
f�llighet. Riksdagen f�r ocks� i lag bemyndiga regeringen eller annan
myndighet att i s�rskilda fall besluta om s�dan �verl�telse. Innefattar
uppgiften myndighetsut�vning, skall riksdagens f�rordnande ske genom
ett beslut, varom minst tre fj�rdedelar av de r�stande f�renar sig. Riks-

dagens beslut i fr�ga om s�dan �verl�telse kan ocks� fattas i den ordning

som g�ller f�r stiftande av grundlag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1994.

2. Har riksdagen godk�nt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska

unionen sedan folkomr�stning i hela riket �gt rum i fr�gan f�r riksdagen
fatta beslut om �verl�telse av beslutander�tt till Europeiska gemenska-
perna med anledning av anslutningen utan till�mpning av de regler om

visst flertal som f�reskrivs i 10 kap. 5 �. Riksdagen f�r ocks� i samma
ordning som i fr�ga om �verl�telse av beslutander�tt till Europeiska
gemenskaperna besluta om inf�rlivande med svensk r�tt av gemenska-

pernas regler vid tilltr�destidpunkten.

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

2875

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.