SFS 1994:1469 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1994:1469 Lag om ändring i regeringsformen
SFS 1994_1469 Lag om ändring i regeringsformen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1469
Utkom från trycket
den 16 december 1994

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1, 3 och 6 §§, 5 kap. 2

och 4 §§ samt 13 kap. 12 § regeringsformen2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:115, bet. 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:315, bet.

1994/95:KUl,rskr. 1994/95:3.

2

Regeringsformen omtryckt 1991:1503.

3027

background image

SFS 1994:1469

3 kap.

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant
val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att avge särskild

personröst.

Riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio ledamöter.

För ledamöterna skall finnas ersättare.

3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart fjärde år.

6 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.

Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta val krets mandat och

trettionio utjämningsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval

av en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje
valkrets och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes
för fyra år i sänder.

5 kap.

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare
och har fyllt aderton år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva
uppdrag såsom talman eller riksdagsledamot.

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes.

4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att
fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en

vice riksföreståndare.

Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu

ej har fyllt aderton år.

13 kap.

12 § �r riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av

riksdagen. �r riket i krigsfara, när ordinarie val skall hållas, kan riks-
dagen besluta att uppskjuta valet. Sådant beslut skall omprövas inom ett
år och därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta
stycke blir gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens leda-
möter förenar sig om det.

�r riket till någon del ockuperat, när val skall hållas, beslutar riks-

dagen de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är påkallade. Undantag
får dock ej göras från 3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § första stycket
och 7-11 §§. Vad som sägs i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § andra
stycket och 8 § andra stycket om riket skall i stället gälla den del av
riket för vilken val skall hållas. Minst en tiondel av alla mandaten skall

vara utjämningsmandat.

3028

background image

SFS 1994:1469

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven

tid, skall hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har
upphört. Det åligger regeringen och talmannen att i samråd eller var för
sig se till att de åtgärder som behövs härför blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan tid än

när det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för
därnäst följande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte
året efter det först nämnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt
riksdagsordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Den tid som anges i

3 kap. 3 § skall räknas från det ordinarie val som förrättas år 1994.

2. Den fördelning av fasta valkretsmandat som gjorts inför 1994 års

val skall gälla intill nästa ordinarie val.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

3029

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.