SFS 1994:1480 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1994:1480 Lag om ändring i regeringsformen
SFS 1994_1480 Lag om ändring i regeringsformen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1480
Utkom från trycket
den 16 december 1994

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 7 § och 11 kap. 11 §

regeringsformen2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

7 § Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag
genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om
föreskrifterna avser något av följande ämnen:

1. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. utlännings vistelse i riket,

3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, till-

verkning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ran-
sonering, återanvändning och återvinning av material, utformning av
byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i
fråga om åtgärder med byggnader och anläggningar,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård,
5. trafik eller ordningen på allmän plats,
6. undervisning och utbildning,

7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller

under utövande av tjänsteplikt,

8. skydd för personlig integritet vid registrering av uppgifter med

hjälp av automatisk databehandling.

Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela

föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag,
som innehåller bemyndigande med stöd av första stycket, föreskriva
även annan rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som rege-
ringen meddelar med stöd av bemyndigandet.

11 kap.

11 § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid bevil-

jas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre

förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, för-
valtningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat
fall beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta dom-
stolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke
är förvaltningsdomstol.

1

Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, rskr. 1993/94:359, bet.

1994/95:KU7, rskr. 1994/95:13.

2

Regeringsformen omtryckt 1991:1503.

3092

background image

SFS 1994:1480

Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid

kan meddelas i lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

3093

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.