SFS 1994:1480 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1994:1480 Lag om ändring i regeringsformen
SFS 1994_1480 Lag om ändring i regeringsformen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:653px;height:910px;"> <img width="653" height="910" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1480 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i regeringsformen; </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 november 1994. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 7 � och 11 kap. 11 � </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">regeringsformen2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b> Utan hinder av 3 eller 5 � kan regeringen efter bemyndigande i lag <br/>genom f�rordning meddela f�reskrifter om annat �n skatt, om <br/>f�reskrifterna avser n�got av f�ljande �mnen: </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft12">1. skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa, </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">2. utl�nnings vistelse i riket, </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">3. in- eller utf�rsel av varor, av pengar eller av andra tillg�ngar, till-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft18">verkning, kommunikationer, kreditgivning, n�ringsverksamhet, ran-<br/>sonering, �teranv�ndning och �tervinning av material, utformning av <br/>byggnader, anl�ggningar och bebyggelsemilj� eller tillst�ndsplikt i <br/>fr�ga om �tg�rder med byggnader och anl�ggningar, </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft18">4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och milj�v�rd, <br/>5. trafik eller ordningen p� allm�n plats, <br/>6. undervisning och utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">7. f�rbud att r�ja s�dant som n�gon har erfarit i allm�n tj�nst eller </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">under ut�vande av tj�nsteplikt, </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft12">8. skydd f�r personlig integritet vid registrering av uppgifter med </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">hj�lp av automatisk databehandling. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Bemyndigande som avses i f�rsta stycket medf�r ej r�tt att meddela </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft18">f�reskrifter om annan r�ttsverkan av brott �n b�ter. Riksdagen kan i lag, <br/>som inneh�ller bemyndigande med st�d av f�rsta stycket, f�reskriva <br/>�ven annan r�ttsverkan �n b�ter f�r �vertr�delse av f�reskrift som rege-<br/>ringen meddelar med st�d av bemyndigandet. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b> Resning i avgjort �rende samt �terst�llande av f�rsutten tid bevil-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">jas av Regeringsr�tten eller, i den m�n det f�reskrives i lag, av en l�gre </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rvaltningsdomstol, n�r fr�ga �r om �rende f�r vilket regeringen, f�r-<br/>valtningsdomstol eller f�rvaltningsmyndighet �r h�gsta instans. I annat <br/>fall beviljas resning och �terst�llande av f�rsutten tid av H�gsta dom-<br/>stolen eller, i den m�n det f�reskrives i lag, av annan domstol som icke <br/>�r f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, rskr. 1993/94:359, bet. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">1994/95:KU7, rskr. 1994/95:13. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringsformen omtryckt 1991:1503. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">3092 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:1480 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft21">N�rmare best�mmelser om resning och �terst�llande av f�rsutten tid </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">kan meddelas i lag. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">MONA SAHLIN </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft21">3093 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1480
Utkom fr�n trycket
den 16 december 1994

Lag
om �ndring i regeringsformen;

utf�rdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 7 � och 11 kap. 11 �

regeringsformen2 skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

7 � Utan hinder av 3 eller 5 � kan regeringen efter bemyndigande i lag
genom f�rordning meddela f�reskrifter om annat �n skatt, om
f�reskrifterna avser n�got av f�ljande �mnen:

1. skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa,

2. utl�nnings vistelse i riket,

3. in- eller utf�rsel av varor, av pengar eller av andra tillg�ngar, till-

verkning, kommunikationer, kreditgivning, n�ringsverksamhet, ran-
sonering, �teranv�ndning och �tervinning av material, utformning av
byggnader, anl�ggningar och bebyggelsemilj� eller tillst�ndsplikt i
fr�ga om �tg�rder med byggnader och anl�ggningar,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och milj�v�rd,
5. trafik eller ordningen p� allm�n plats,
6. undervisning och utbildning,

7. f�rbud att r�ja s�dant som n�gon har erfarit i allm�n tj�nst eller

under ut�vande av tj�nsteplikt,

8. skydd f�r personlig integritet vid registrering av uppgifter med

hj�lp av automatisk databehandling.

Bemyndigande som avses i f�rsta stycket medf�r ej r�tt att meddela

f�reskrifter om annan r�ttsverkan av brott �n b�ter. Riksdagen kan i lag,
som inneh�ller bemyndigande med st�d av f�rsta stycket, f�reskriva
�ven annan r�ttsverkan �n b�ter f�r �vertr�delse av f�reskrift som rege-
ringen meddelar med st�d av bemyndigandet.

11 kap.

11 � Resning i avgjort �rende samt �terst�llande av f�rsutten tid bevil-

jas av Regeringsr�tten eller, i den m�n det f�reskrives i lag, av en l�gre

f�rvaltningsdomstol, n�r fr�ga �r om �rende f�r vilket regeringen, f�r-
valtningsdomstol eller f�rvaltningsmyndighet �r h�gsta instans. I annat
fall beviljas resning och �terst�llande av f�rsutten tid av H�gsta dom-
stolen eller, i den m�n det f�reskrives i lag, av annan domstol som icke
�r f�rvaltningsdomstol.

1

Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, rskr. 1993/94:359, bet.

1994/95:KU7, rskr. 1994/95:13.

2

Regeringsformen omtryckt 1991:1503.

3092

background image

SFS 1994:1480

N�rmare best�mmelser om resning och �terst�llande av f�rsutten tid

kan meddelas i lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

3093

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.