SFS 2002:902 Lag om ändring i regeringsformen

020902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 14 § regeringsformen

2

skall

ha följande lydelse.

8 kap.

14 §

Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej

hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.

Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter

inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och beträffande dess uppgift att
främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela föreskrif-

ter som avser förhållanden inom riksdagen och dess myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

PÄR NUDER
(Justitiedepartementet)

1

Förs. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, rskr. 2001/02:170, bet. 2002/03:KU4, rskr.

2002/03:5.

2

Regeringsformen omtryckt 1998:1437.

SFS 2002:902

Utkom från trycket
den 9 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.