SFS 2002:905 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 2002:905 Lag om ändring i regeringsformen
020905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 7 § regeringsformen

2

skall

ha följande lydelse.

12 kap.

7 §

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att gran-

ska den verksamhet som bedrivs av staten. Närmare bestämmelser om Riks-
revisionen finns i riksdagsordningen och i annan lag. Enligt vad som före-
skrivs i sådan lag kan Riksrevisionens granskning avse också annan än stat-
lig verksamhet.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som väljs av riksdagen. Riksrevi-

sorerna beslutar självständigt med beaktande av de bestämmelser som finns i
lag, vad som skall granskas De beslutar självständigt och var för sig hur
granskningen skall bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns också en styrelse, som utses av riksdagen. Sty-

relsens uppgift är att följa granskningsverksamheten, lämna de förslag och
redogörelser till riksdagen som riksrevisorernas granskningsrapporter och
revisionsberättelser ger anledning till samt att besluta om förslag till anslag
på statsbudgeten och om årsredovisning för myndigheten.

Riksdagen får skilja en riksrevisor från uppdraget endast om riksrevisorn

inte längre uppfyller de krav som gäller för uppdraget eller om riksrevisorn
har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Riksdagen får före ikraftträdandet välja riksrevisorer och utse styrelse

för Riksrevisionen.

3. Riksrevisorerna och styrelsen får, i den utsträckning riksdagsstyrelsen

bestämmer, före ikraftträdandet vidta de åtgärder som behövs för att Riks-
revisionens verksamhet skall kunna påbörjas vid ikraftträdandet.

1

Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr.

2002/03:9.

2

Regeringsformen omtryckt 2002:904.

SFS 2002:905

Utkom från trycket
den 9 december 2002

background image

2

SFS 2002:905

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.