SFS 2002:905 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 2002:905 Lag om ändring i regeringsformen
020905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HOCFLD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HOCFJO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i regeringsformen;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 28 november 2002.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 12 kap. 7 � regeringsformen</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksrevisionen �r en myndighet under riksdagen med uppgift att gran-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">ska den verksamhet som bedrivs av staten. N�rmare best�mmelser om Riks-<br/>revisionen finns i riksdagsordningen och i annan lag. Enligt vad som f�re-<br/>skrivs i s�dan lag kan Riksrevisionens granskning avse ocks� annan �n stat-<br/>lig verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som v�ljs av riksdagen. Riksrevi-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">sorerna beslutar sj�lvst�ndigt med beaktande av de best�mmelser som finns i<br/>lag, vad som skall granskas De beslutar sj�lvst�ndigt och var f�r sig hur<br/>granskningen skall bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid myndigheten finns ocks� en styrelse, som utses av riksdagen. Sty-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">relsens uppgift �r att f�lja granskningsverksamheten, l�mna de f�rslag och<br/>redog�relser till riksdagen som riksrevisorernas granskningsrapporter och<br/>revisionsber�ttelser ger anledning till samt att besluta om f�rslag till anslag<br/>p� statsbudgeten och om �rsredovisning f�r myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksdagen f�r skilja en riksrevisor fr�n uppdraget endast om riksrevisorn</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">inte l�ngre uppfyller de krav som g�ller f�r uppdraget eller om riksrevisorn<br/>har gjort sig skyldig till allvarlig f�rsummelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.<br/>2. Riksdagen f�r f�re ikrafttr�dandet v�lja riksrevisorer och utse styrelse</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r Riksrevisionen.</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. Riksrevisorerna och styrelsen f�r, i den utstr�ckning riksdagsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">best�mmer, f�re ikrafttr�dandet vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att Riks-<br/>revisionens verksamhet skall kunna p�b�rjas vid ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2002/03:9.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringsformen omtryckt 2002:904. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2002:905</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2002:905</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">P�R NUDER<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i regeringsformen;

utf�rdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 12 kap. 7 � regeringsformen

2

skall

ha f�ljande lydelse.

12 kap.

7 �

Riksrevisionen �r en myndighet under riksdagen med uppgift att gran-

ska den verksamhet som bedrivs av staten. N�rmare best�mmelser om Riks-
revisionen finns i riksdagsordningen och i annan lag. Enligt vad som f�re-
skrivs i s�dan lag kan Riksrevisionens granskning avse ocks� annan �n stat-
lig verksamhet.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som v�ljs av riksdagen. Riksrevi-

sorerna beslutar sj�lvst�ndigt med beaktande av de best�mmelser som finns i
lag, vad som skall granskas De beslutar sj�lvst�ndigt och var f�r sig hur
granskningen skall bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns ocks� en styrelse, som utses av riksdagen. Sty-

relsens uppgift �r att f�lja granskningsverksamheten, l�mna de f�rslag och
redog�relser till riksdagen som riksrevisorernas granskningsrapporter och
revisionsber�ttelser ger anledning till samt att besluta om f�rslag till anslag
p� statsbudgeten och om �rsredovisning f�r myndigheten.

Riksdagen f�r skilja en riksrevisor fr�n uppdraget endast om riksrevisorn

inte l�ngre uppfyller de krav som g�ller f�r uppdraget eller om riksrevisorn
har gjort sig skyldig till allvarlig f�rsummelse.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.
2. Riksdagen f�r f�re ikrafttr�dandet v�lja riksrevisorer och utse styrelse

f�r Riksrevisionen.

3. Riksrevisorerna och styrelsen f�r, i den utstr�ckning riksdagsstyrelsen

best�mmer, f�re ikrafttr�dandet vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att Riks-
revisionens verksamhet skall kunna p�b�rjas vid ikrafttr�dandet.

1

Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr.

2002/03:9.

2

Regeringsformen omtryckt 2002:904.

SFS 2002:905

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2002

background image

2

SFS 2002:905

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.