SFS 1998:1435 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1998:1435 Lag om ändring i regeringsformen
981435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § regeringsformen2 skall

ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

3 Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag

genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrifterna
avser något av följande ämnen:

1. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. utlännings vistelse i riket,
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverk-

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering,
återanvändning och återvinning av material, utformning av byggnader, an-
läggningar och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i fråga om åtgärder med
byggnader och anläggningar,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård,
5. trafik eller ordningen på allmän plats,
6. undervisning och utbildning,
7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller under

utövande av tjänsteplikt,

8. skydd för personlig integritet vid behandling av personuppgifter.
Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela före-

skrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, som
innehåller bemyndigande med stöd av första stycket, föreskriva även annan
rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar
med stöd av bemyndigandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, bet. 1998/99:KU3, rskr.

1998/99:1.
2

Regeringsformen omtryckt 1994:1483.

3

Senaste lydelse 1994:1480.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1435
Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

SFS 1998:1435

2

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.