SFS 1998:1700 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1998:1700 Lag om ändring i regeringsformen
981700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om regeringsformen

2

dels

att punkterna 9�13 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla,

dels

att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1976:871) om änd-

ring i regeringsformen skall upphöra att gälla,

dels

att punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1982:937) om ändring i regeringsformen skall upphöra att gälla,

dels

att 11 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i regeringsformen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 6 §, av

följande lydelse.

8 kap.

6 §

Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall också meddelas

föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.

Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad som sägs i

16 § om stiftande av riksdagsordningen.

11 kap.

6 §

Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riksåklagaren, de centrala

ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet ly-
der under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller
annan lag är myndighet under riksdagen.

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stif-

telse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller
till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske
med stöd av lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1

Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,

rskr. 1998/99:3.

2

Regeringsformen omtryckt 1998:1437.

SFS 1998:1700

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1700

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.