SFS 2007:397 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd / SFS 2007:397 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
070397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1944:475) om arbetslös-

hetsnämnd

2

skall ha följande lydelse.

3 §

Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor samt
3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som på-

verkar hjälpverksamhet inom kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1977:208.

SFS 2007:397

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.