SFS 1986:1146

861146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1146 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd;

den 19 december 1986

utfardad den 11 december 198 6.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 5 § lagen (1944 :475) om arbets-

löshetsnämnd^ skall ha följande lydelse.

5 §' I fråga om särskild arbetslö shetsnämnd tillämpas bestämmelserna i
3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första

stycket och 10-12 §§ kommunallage n (1977:179) på motsvarande sätt. I
annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelser na i
3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarand e sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 7.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Sten Heckscher
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1986/87: 39, KU 1 1, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 197 7:208.

^ Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.