SFS 1976:609

760609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 20 juli 1976

1224

|3£

(0.-'

SFS 1976:609

Lag

om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa

tolkar och översättare;

iis

K

I

16. i

Utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I § lagen (1975:689) om tyst­

nadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myn­
dighet eller annat organ som utövar verksamhet förvars fullgörande staten
eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av rege­

ringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskri­

va

' Prop. \^)15jl(r. 105 (bil. 2). InU 45. rskr404.

¬

background image

ven prövn ing. Med kommun likställes annan allmän inrättni ng som avses i

SFS 1976: 609

I kap. 1 § 2 eller 3 lagen (19 76: 600) om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1977 .

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Sten-Erik Bergstrand
(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.