SFS 2004:807 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare / SFS 2004:807 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
040807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för
vissa tolkar och översättare;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnads-

plikt för vissa tolkar och översättare skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en myndig-

het eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten
eller en kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av re-
geringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer fö-
reskriven prövning. Med kommuner likställs landsting och kommunalför-
bund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre bestämmelser gäller be-

träffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1999:937.

SFS 2004:807

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.