SFS 1982:1255

821255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1255

om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskon- Utkom från trycket

tor och riksbanken;

den 30 december 1982

Utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

nit

Författningssamlmg for riksdagens förvaltningskontor

1 § Riksdagens förvaltningskontors författningssamling (RFS) utges ge-

nom förvaltningskontorets försorg.

JA

Chefen för riksdagens förvaltningskontor är utgivare av RFS.

rai

i fc

2 § Förutom författningar som beslutas av riksdagens förvaltningskon­
tor, skall författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet
under riksdagen än riksbanken kungöras i RFS.

id

"n

3 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall kungöras i R FS

ri:

meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.

Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en för­

valtningsmyndighet u nder riksdagen får meddelas först sedan en behörig

tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.

0 4 § Författningar som kungörs i RFS skall om möjligt utges så att de är

riksdagens ledamöter och organ samt författningssamlingens abonnenter
till handa i god tid innan de träder i kraft.

-if

5 § Riksdagens ledamöter skall fortlöpande tillställas exemplar av RFS.

' Förs. 1982/83; 7, KU 10, rskr 48.

3007

¬

background image

SFS 1982:1255

Författningssamling för riksbanken

6 § Riksbanken skall låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS)
och utse utgivare för den.

7 § Av riksbanken beslutade författningar skall kungöras i R BFS.

8 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in RBFS

meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har

godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

9 § Författningar som kungörs i RBFS skall om möjligt utges så att de är
författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i

kraft.

Övriga bestämmelser

10 § Riksdagens förvaltningskontor och riksbanken skall senast den 15

januari vaije år lämna utgivaren av Svensk författningssamling uppgift om

huruvida författningssamling utgivits under föregående år samt om vilk a

andra myndigheter som låtit inta författningar i någon av författningssam­

lingarna.

11 § De författningssamlingar som utges av riksdagens förvaltningskon­

tor och riksbanken skall ha samma format som Svensk författningssamling
och likartad typografisk utformning. De skall utges i lösa exemplar eller,

när så anses lämpligt, i häften omfattande en eller flera författningar.
Endast en författning får tryckas på samma blad.

12 § För vaije författning anges på bladets första sida dagen då den har

utkommit från trycket.

Vaije författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett

nummer som är löpande för kalenderår och åtskilt från årtalet genom
kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess

ämnestillhörighet.

13 § När en författning som intagits i författ ningssamling kan bli svår ­

överskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författnings­
samlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid ann at

lämpligt tillfälle.

14 § Författningssamlingarna skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i an­

slutning till författningarnas rubriker.

15 § Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas

såväl årgångsvis som var och en för sig.

16 § Utgivaren av författningssamling bestämmer vilka myndigheter och
andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han bc-

^008

stämmer också hur många exemplar som vaije mottagare skall fa. Till vaije

¬

background image

landstingskommun, kommun och kommunbibliotek skall kostnadsfritt ut-

SFS 1982:1255

sandas ett exemplar av författningssamlingen.

Utgivaren kan m edge att den som en ligt första stycket får författnings­

samlingen kostnadsfritt får ytterligare exempla r av särskild författni ng.
Om utgivaren medger det, kan även andr a i särskilda fall fa författningen

kostnadsfritt.

17 § I en författningssamling får införas även annat än författningar, i

den mån föreskrift därom finns eller i övrigt särskilda skäl talar för det och

författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en

regelsamling. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling.

18 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

19 § De ytterligare föreskrifter som behövs för tillä mpningen av denna

lag meddelas av riksdagens förvaltningskontor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Genom lagen upphävs la gen (RFS 1976:10) med bes tämmelser om för­

fattningssamlingar utgivna av riksdagen och riksbanken.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

OVE RAINER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.