SFS 1987:945

870945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:945

Utkom från trycket

den 10 november 1987

Lag

e

om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar

för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken;

utfärdad den 29 oktober 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 11 och 16 §§ lag en (1982:1255)

om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och

riksbanken skall ha följande lydelse.

11 § De författningssamlingar som utges av riksdagens förvaltningskon­

tor och riksbanken skall ha likartad typografisk utformning som Svensk

författningssamling. De skall utges i lösa exemplar eller, när så anses

lämpligt, i häften omfattande en eller flera författningar. Endast en författ­

ning får tryckas på samma blad.

16 § Utgivaren av författningssamling b estämmer vilka myndigheter och
andra som far abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han be­

stämmer också hur många exemplar som vaije mottagare skall få.

Om utgivaren medger det, kan även a ndra i särskilda fall fa författningen

kostnadsfritt.

Denna lag träder i kraft den 15 november 1987.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

Förs. 1986/87:23, KU 1987/88: 2, rskr. 5.

a

i,

•i'C

a
z

Si.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.