SFS 1988:1390

881390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

• i

t

Lag

SFS 1988:1390

om ändring i lagen (1982:1255) om

utkom från trycket

fbrfattningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor ^en i9 december 1988

och riksbanken;

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1982:1255) om författ­

ningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken skall ha
följande lydelse.

7 § Av riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse

i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas

i RBFS så snart det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.