SFS 2003:353 Lag om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken

030353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:1255) om
författningssamlingar för riksdagsförvaltningen
och Riksbanken;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1982:1255) om för-

fattningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken

2

dels

att nuvarande 10–19 §§ skall betecknas 14–23 §§,

dels

att rubriken till lagen samt 2 § och de nya 14 och 15 §§ skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 10 § skall sättas närmast före den nya 14 §,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 10–13 §§, samt när-

mast före 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

Lag (1982:1255) om författningssamlingar för
riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

2 §

3

Förutom författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen, skall

författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under
riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS.

Författningssamling för Riksrevisionen

10 §

Riksrevisionen skall låta utge Riksrevisionens författningssamling

(RRFS) och utse utgivare för den.

11 §

Av Riksrevisionen beslutade författningar skall kungöras i RRFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse i

stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas i

RRFS så snart det kan ske.

12 §

Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in i RRFS med-

delas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har god-
känt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

1

Förs. 2002/03:RS3, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2000:422.

3

Senaste lydelse 2000:422.

SFS 2003:353

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

2

SFS 2003:353

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

13 §

Författningar som kungörs i RRFS skall om möjligt utges så att de är

författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

14 §

4

Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall senast

den 15 januari varje år lämna utgivaren av Svensk författningssamling upp-
gift om huruvida författningssamling utgivits under föregående år samt om
vilka andra myndigheter som låtit inta författningar i någon av författnings-
samlingarna.

15 §

5

De författningssamlingar som utges av riksdagsförvaltningen, Riks-

banken och Riksrevisionen skall ha likartad typografisk utformning som
Svensk författningssamling. De skall utges i lösa exemplar eller, när så anses
lämpligt, i häften omfattande en eller flera författningar. Endast en författ-
ning får tryckas på samma blad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse av tidigare 10 § 2000:422.

5

Senaste lydelse av tidigare 11 § 2000:422.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.