SFS 2014:803 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter / SFS 2014:803 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
140803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen
och riksdagens myndigheter;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beslut varigenom Riksdagens överklagandenämnd prövat en dit över-

klagad fråga får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos Högsta förvalt-

ningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd överklagas enligt be-

stämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-
dagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode
m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

�vriga beslut överklagas i enlighet med 14 kap. 8 § riksdagsordningen hos

Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2012:886.

SFS 2014:803

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.