SFS 2014:632 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2014:632 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
140632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KIOCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIOCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KIOCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KIOCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KIOCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KIOCBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� <br/>tryckfrihetsf�rordningens och <br/>yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 5 � lagen (1991:1559) med</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-<br/>r�den</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Justitiekanslern har r�tt att utan kostnad f� del av varje skrift, radiopro-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">gram eller teknisk upptagning som har bevarats enligt 14 �� och att kost-<br/>nadsfritt f� en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett radioprogram.<br/>Polismyndigheten ska p� beg�ran bist� Justitiekanslern med att f� tillg�ng till<br/>s�dana handlingar. Det som nu har sagts om Justitiekanslern g�ller �ven all-<br/>m�n �klagare, om Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket yttrandefri-<br/>hetsgrundlagen har �verl�mnat �t allm�n �klagare att vara �klagare i yttrande-<br/>frihetsm�l.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2002:911.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:632</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p�
tryckfrihetsf�rordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 5 � lagen (1991:1559) med

f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
r�den

2 ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

5 �

Justitiekanslern har r�tt att utan kostnad f� del av varje skrift, radiopro-

gram eller teknisk upptagning som har bevarats enligt 14 �� och att kost-
nadsfritt f� en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett radioprogram.
Polismyndigheten ska p� beg�ran bist� Justitiekanslern med att f� tillg�ng till
s�dana handlingar. Det som nu har sagts om Justitiekanslern g�ller �ven all-
m�n �klagare, om Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen har �verl�mnat �t allm�n �klagare att vara �klagare i yttrande-
frihetsm�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

SFS 2014:632

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.