SFS 2014:632 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2014:632 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
140632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 5 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 §

Justitiekanslern har rätt att utan kostnad få del av varje skrift, radiopro-

gram eller teknisk upptagning som har bevarats enligt 1�4 §§ och att kost-
nadsfritt få en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett radioprogram.
Polismyndigheten ska på begäran bistå Justitiekanslern med att få tillgång till
sådana handlingar. Det som nu har sagts om Justitiekanslern gäller även all-
män åklagare, om Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 § första stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen har överlämnat åt allmän åklagare att vara åklagare i yttrande-
frihetsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

SFS 2014:632

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.