SFS 1982:460

820460.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:460

Lag

Utkom från trycket

oHi ansvarighct för närradio;

den 21 juni 1982

utfärdad den 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

I § Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradioprogram som sänds med

stöd av närradiolagen (1982; 439).

972

' Prup. 1981/82:92. KU 19 81/82:29. rski i98l/82: 36.V

¬

background image

Föreskrifterna i 2 §, 5 § and ra stycket, 7 § första, tredje och fjärde styc-

SFS 1982:460

, k öha samt 8-9 a §§ radioansvarighetsiagen (1966:756) är tillämpliga på ra­

dioprogram so m anges i första stycket. Därvid skall vad som sägs om ra­
dioprogram, programföretag och radioansvarighetslagen i stället avse pro­
gram som anges i första stycket, sammanslutningar som har tillstånd att
sända närradio samt denna lag. 1 frågor som inte behandlas i de angivna fö­

reskrifterna i ra dioansvarighetslagen eller i denna lag gäller vad som före­

skrivs i andra författningar.

2 § Varje sa mmanslutning, som avser att sända närradio, skall för pro­

gramverksamheten utse en progranriutgivare med uppgift att fö rebygga ytt­

randefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgivarens vilja.

Programutgivaren skall vara myndig och ha hemvist i Sver ige. Han får

inte vara i konkurstillstånd. Sammanslutningen skall anmäla vem som är

prograrnutgivare till den myn dighet som prövar frågor om tills tånd att sän­

da närradio.

Om den som är utsedd till programutgivare inte längre är behörig eller

om han s uppdrag upphör, skall sammanslutningen omedelbart utse en ny

programutgivare.

3 § Sammanslutningen får utse en eller flera personer att vara ersättare

för programutgivaren. Föreskrifterna i 2 § första och andra styckena gäller
också i fråga om er sättare.

4 § Varje sändning av ett radioprogram skall avslutas med uppgift om

vilken sammanslutning som sänder programmet. Om en ersättare för pro­

gramutgivaren t jänstgör i denne s ställe, skall uppgift samtidigt lämnas om

vem som tjänstgör.

5 § Den som är anmäld som programutgivare är ansvarig för yttrandefri­

hetsbrott i radiop rogram som sänds av sammanslutningen. Den som är an­
mäld som er sättare är dock ansvarig för ett program för vilket han i sän d­
ningen av pro grammet anges vara programutgivare.

Om den som är anmäld som programutgivare eller ersättare inte är behö­

rig eller om uppdraget som programutgivare eller ersättare har upphört, vi­

lar det ansvar för yttrandefrihetsbrott som programutgivaren eller ersätta­

ren skulle ha burit i stället på den som är ställföreträdare för sammanslut­

ningen.

Ansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram eller för medverkan till

ett sådant brott får inte ådömas någon annan än �en som är ansvarig enligt
första eller andra stycket.

6 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram svarar
den som enligt 5 § är ansvarig för brottet.

Sammanslutningen är skyldig att ersätta skadan tillsammans med den

som är ansvarig för brottet.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon an nan än den som är an­

svarig för skadan enligt första eller andra stycket.

7 § Den som enligt 5 § är ansvarig för innehållet i ett ra dioprogram skall

973

'Ti t!

¬

background image

SFS 1982:460

anses ha haft k ännedom om innehållet och ha medgett att programmet sän-

'

des.

c

8 § Sammanslutningen skall se till att varje program som sänds spelas in
och att inspelningen bevaras minst sex månader från sändningen. Rätt att

'

kostnadsfritt ta del av en sådan inspelning och få en utskrift av vad som har
yttrats i programmet har

1. justitiekanslern,

2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har be-

gåtts i program met eller att han har lidit skada på grund av ett yttrandefri­

hetsbrott i programmet, om det inte är uppenbart att han inte berörs av
programmet på ett sådant sätt att han kan vara målsägande.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra nå­

gon av sina skyldigheter enligt 8 § döms till böter eller fängelse i högst ett

år.

1

Justitiekanslern är åklagare i må l om ansvar för brott som avses i första

!

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982, då lagen (1978; 480) om ansvarig­

het i fö rsöksverksamhet med närradio skall upphöra att gälla. �ldre be­

stämmelser gäller dock fortfarande i fråga om radioprog ram som avses i la­
gen (1978:479) om försöksverksamhet med närr adio.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.